Snáď

10.05.2018 08:43
SNáĎ
 
Už KVITLO LETO POD HRBOM V MáJI
KEď STRETLI SA TAM ľUDSKé TVORY
S PODOBNýM ZáUJMOM V ZDRAVEJ VôLI.
KAžDý SáM A PREDSA VEDNO
V PRíTOMNOM DUCHU ZODPOVEDNOM.
POZRELI DO SEBA V HRAVOM ZáPALE
ZAčUJúC SVOJE CHUTE čI VôNE?
POCHOPIAC PRIJALI SI PRíčINU
OBAVY KRIVDY V PLNOM ROZSAHU
SPOZNAJúC Si SNáĎ ASPOň NA CHVíľU
SPôSOBY žITIA SRDCABôľNE???
A ROZLúčILI SA SLOBODNE
VšTEPIAC SI NOVú ZáSADU
DENNEJ OBNOVY TELA, ALE NAJMä 
VZáCNE TO DUšE POHLADENIE.
PáR DYCHOV ľúBIVýCH DOPRAJúC SI 
VEDOME-MILO-DOBROVOľNE...